Mikrobiološka dijagnostika

MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA

U organizacionim jedinicama mikrobiološke laboratorije, bakteriološko-parazitološkoj i virusološkoj laboratoriji se,
standardnim mikrobiološkim tehnikama, obrađuju sve vrste uzoraka.

BAKTERIOLOŠKO-PARAZITOLOŠKA LABORATORIJA

Osnovna delatnost bakteriološko-parazitološke laboratorije je izolacija i identifikacija patogena, uzročnika6
bakterijskih infekcija. To se postiže konvencionalnim mikrobioloskim metodama i komercijalnim testovima.

Materijal koji se analizira predstavljaju brisevi kože i sluzokože, sputum (ispljuvak), urin, stolica (koprokultura
i stolica na parazite – helminte), genitalni uzorci (sperma) i krv (hemokultura).

U ovoj laboratoriji se takođe vrši ispitivanje genitalnih briseva na prisustvo Chlamydiae Trachomatis, Mycoplasme i
Ureaplasme Urealyticum. Danas oni predstavljaju glavne uzročnike steriliteta oba pola.

Dijagnostika se vrši najsavremenijim testovima koji omogućavaju izolaciju i identifikaciju pomenutih uzročnika,
kvantifikovanje i određivanje osetljivosti na antibiotike koji se upotrebljavaju za njihovo lečenje. Osim toga,
primena referentnih bakterijskih sojeva siojeva, kontrola kvaliteta podloga i rad pod strogo kontrolisanim uslovima
predstavljaju osnov za izdavanje kvalitetnih i pouzdanih rezultata

Post Media Link

admin